“Манас” дастанындагы жайчылык көрүнүшү: «Күндүзү бүркөк, түнү ачык, Алмамбет кулдун жайы бейм». Айтпаева Г.

Киришүү: сөздүн көп маанилүүлүгү көрүнүштүн көп кырдуулугун белгилейт.
Бул макала ири иштин бир жана алгачкы бөлүкчөсү катары сунушталат. Ал иш үч
булактын негизинде жазылган: а) дастандар мурасы, б) санжыра, в) азыркы убакыттагы
жайчылык ырымынын кубулушу. Толук таризинде бул изилдөө “Жайчылык:
жаратылыштын абалын адамдардын муктаждыгына тууралап келтирүү” деген
ысым менен Англияда, белгилүү китеп чыгарган “Континиум” басмаканасында 2012 –
жылдын февраль айында жарык көрөт.
Жайчылык – бул эзелтен кыргыздардын аба-ырайын өзгөртүү үчүн жасалган
ырым. Жайчы – бул аба-ырайына таасирин тийгизе турган касиеттүү адам. Эгерде көпкө
чейин жаан жаабай, жер, чөп кургап калганда, ата-бабалар жаанды жаадырган.
Тескерисинче, жаан жааса, чөп кургатканга мүмкүнчүлүк бербесе, жайчылар жаанды
токтотуу үчүн жайчылык кылышкан. Душманды жеңүү максатында кээде ызгаар бурганак
кылууга туура келсе, жайчы анда бороонду, карды чакырып, күндү жаадырган. Эгерде
аларга каршы туруп, жеңишке жетүүчүлөр ачык күнгө зарыл болсо, жайчы ошого жооп
берерлик кылып аба-ырайын өзгөрткөн.

Полностью статьюм можно прочитать здесь