«Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде», 1 – басылыш – 2007 ж., 2- басылыш – 2010 ж.

 

Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбаснын негизинде (кыргыз жана англис тилинде)

Бул китеп биринчи жолу 2007 жылы жарык көргөн, бирок элдин суранычы менен 2010 жылы экинчи басылышы жарыккы чыкты.

Мазар басуу кыргыздардын кылым карыткан салттарынын бири. Эзелтеден пайда болуп, ар кандай кылымдардын сынагынан өтүп, бүгүнкү күндө өз маанисин жоготпой келе жатат.

Бул китепте Айгине изилдөө борбору эки жыл бою Талас жергесинде иштегендиги табылгаларын сунуштайт.
Китептин биринчи бөлүмүн кыргыздын салтуу баалуулуктарын сактап келаткан табып, дубана, бүбү, бакшы, куучу, манасчы сыяктуу мазарлар менен түздөн-түз байланыштуу адамдардын, мазарларга кызмат кылууну өмүрдөгү парзы катары ыйык тутуп, ошол ыйык жерлерди пааналаган, кам көргөң кароолчу-шайыктардын, дегеле мазарларга ар кыл чакырымдан каттаган зыяратчылардын ой-тажрыйбалары түзөт.

Китептин экинчи бөлүмүндө мазарлар боюнча иликтөөчүлөрдүн көз карашы берилди. Иликтөөчүлөрдүн түрлөрү, кесиби ар кыл. Алар: студент, тарыхчы, медик, психолог, адабиятчы, физик, биолог, антрополог жана башкалар, ошол эле учурда, албетте, тигил же бул деңгеелде мазар баскан зыяратчылар. Демек, мазар көрүнүшү анын зыяраттарын иш жүзүндө аткарган адамдардын дагы, ал көрүнүштү талдап көрүп теория түрүндө иштеп чыккан иликтөөчүлөрдүн дагы пикирин камтыйт.
Китеп 2007-жылы жарык көргөн окшош аталыштагы китептин экинчи басылышы болгондуктан, мындагы адамдардын жаш курактары жана статистикалык маалыматтар ошол жылдын эсеби менен берилди.

Мазмуну

Бет ачар

Биринчи бап. Таластагы кылым карыткан мазарлар

 • 1-бөлүм. Мазарлар баяны
 • 2-бөлүм. Эмне үчүн кыргыздар мазарга барышат жана мазар басуунун негизги талап-эрежелери.
 • 3-бөлүм. Мазарлар жана адамдар
 • 4-бөлүм. Шайыктар менен кароолчулардан кабар
 • 5-бөлүм. Мазарларда аткарылуучу ырым-жырымдар
 • 6-бөлүм. Мазарлардын совет учурундагы тажрыйбасы

Экинчи бап. Мазар дүйнөсү иликтөөчүлөрдүн көз карашында.

 • Адылов Д. Лечение на мазарах: истоки целительства, типы целителей и критерии оценки их профессиональной квалификации, методы лечебного воздействия.
 • Кулданбаев Н.К., Садыров О.А.,Иманкулов С.Б., Щудро В.К., Рудакова Л.А. экологическая ситуация в районе некоторых священных мест Таласской области.
 • Асанакунова Н.:Кыргыздардын дин ишенимдери: ислам менен элдик ишенимдердин мазар басуу тажрыйбасындагы көрүнүшү.
 • Бакчиев Т., Эгембердиева А. Кыргыздардын ырым-жырымдары жана символдору.
 • Жусупова Н. Кара-Буура аймагыдагы мазар менен айыл аттарынын байланышы.
 • Мокееа А.М. К вопросу о роли чудотворства суфийских шейхов в процессе исламизации населения Кыргызстана.
 • Токтогулова М. Кыргыздардын диний ишениминдеги синкрутүүлүк маселеси (Талас областынын мазарларынын мисалында)

Полную версию книги на кырыгызском можете прочитать здесь, на английском здесь.

© КИЦ «Айгине»