ПОЛНЫЙ СПИСОК ЭПИЗОДОВ «СЕЙТЕКА»

 1. Айчүрөктүн олжого кетиши (С. Касмамбетов)
 2. Сетектин төрөлүшү. Чоңоюшу (Н. Сейдрахманов)
 3. Сейтекке Карадөөнүн жолугушу (З. Баялиев)
 4. Күлчоронун Айчурөккө урушмакка келиши (К. Алмабеков)
 5. Сейтек менен Күлчоронун жылкыга барышы (Т. Асанов)
 6. Момунжандын келиши. Күлчорону айыктыруу (К. Алмабеков)
 7. Айчүрөк Кыязды алдап, Тайторуну минип, жылкыга келиши (К. Алмабеков)
 8. Айчүрөктүн Сейтекке ата-тегин толук айтышы (Д. Сыдыков)
 9. Кыяздын түшү. Кол курашы (К. Мамадалиев)
 10. Күлчоронун Кыязды жеңиши (Т. Асанов)
 11. Жедигерге Бозбаланын хан шайланышы (Д. Сыдыков)
 12. Таласка жөнөгөн көч. Тайбуурулдун жолдон кезигиши (З.Баялиев)
 13. Сейткектин Каныкейге кезигиши (Д. Сыдыков)
 14. Күлчоронун Канчорого кезигиши. Канчоронун өлүмү (Т. Асанов)
 15. Карадөөнүн Бакай менен кезигиши (Б. Солпуев)
 16. Сейтектин хан шайланышы (К. Мамадалиев)
 17. Карадөөнүн Семетейди көрүшү. Элге кабар бериши (З. Баялиев)
 18. Семетейдин элге кошулушу (Н. Сейдрахманов)
 19. Сарыбайдан Карадөөнүн өлүшү (З. Баялиев)
 20. Желмогуз уулу Сарыбайдын кол салуу себептери (С. Турсунбаев)
 21. Желмогу уулу Сарыбайдын кыргыздарга кол салышы (С. Турсунбаев)
 22. Күлчоро менен Сарыбайдын беттешүүсү (С. Турсунбаев)
 23. Кайыпчал кызы Куялынын кабары (Т. Бакчиев)
 24. Айчүрөктүн Куялыны алып келиши (Т. Бакчиев)
 25. Куялы менен Сарыбайдын урушу (К. Алмабеков)
 26. Беш берендин кайып болушу (К. Мамадалиев)
 27. Беринин кызы Акберметтин дайыны (Р. Исаков)
 28. Сейтек менен Акжолтойдун Беринин кыздарына үйлөнүшү (Р. Исаков)  (уландысы)
 29. Кытайлардын жылкыга тийиши (С. Көчөрбаев)
 30. Чоң Ките менен Чоң Билгичтин качышы (Р. Исаков)
 31. Чоң Китенин Инды кызы Бурулду алышы (Р. Исаков)
 32. Акберметтин талгак болушу. Кенендин төрөлүшү (Д. Сыдыков)  (уландысы)
 33. Эбегей, Көгөйдүн кыргыздаргы жүрүшү (Р. Исаков)
 34. Кенендин Айганышка үйлөнүшү (З. Баялиев)
 35. Сейтек менен Акжолтойдун дүйнөдөн кайтышы (К. Мамадалиев)