ПОЛНЫЙ СПИСОК ЭПИЗОДОВ «СЕМЕТЕЯ»

 1. Абыке, Көбөш Каныкейди чабканы (Баялиев З.)
 2. Каныкейдин Букарга качышы (Баялиев З.)
 3. Каныкейдин Ысмайылга Семетейди бала кылып бергени (Баялиев З.)
 4. Каныкейдин Тайторуну чапканы. Төө балбан менен Семетейдин күрөшү (Мамадалиев К.)
 5. Семетейдин Сары Тазга жолукканы (Көчөрбаев С.)
 6. Каныкейдин жомогу (Көчөрбаев С.)
 7. Семетейдин Таласка жүргөнү (Баялиев З.)
 8. Семетейдин Кумайыкка, Акшумкарга, Желмаянга жана Бакайга жолукканы (Алмабеков К.)
 9. Семетей менен Бакайдын Жакып канга жолугушу (Исаков Р.)
 10. Күлчоронун Семетейге учураганы (Исаков Р.)
 11. Кардыгачка Семетейдин жолукканы (Исаков Р.)
 12. Бакай менен Семетейдин Абаке, Көбөшкө учураганы (Исаков Р.)
 13. Семетей Таластан Букарга кайта жөнөгөнү (Исаков Р.)
 14. Семетейдин Букардан таласка кочүп жөнөгөнү (Исаков Р.)
 15. Каныкей Семетейге жерди көрсөтүп арман айтканы (Баялиев З.)
 16. Семетей Таласка келип конгону (Жумалиев А.)
 17. Өздөрү чыр чыгарган Абыке, Көбөш, Жакыптардын өлүшү (Бакчиев Т.)
 18. Кырк чоронун Кытайды көздөй качканы (Сейдрахманов Н.)
 19. Кырк чоронун экинчи качышы жана алардын Семетейден өлүшү (Алмабеков К.)
 20. Семетей менен Чынкожонун чатагы (Мамадалиев К.)
 21. Чынкожонун Толтойго кочүп барып кошулганы (Бакчиев Т.)
 22. Чынкожо менен Толтой Акункандын шаарын камаганы (Исаков Р.)
 23. Айчүрөк ак куу болуп учуп чыкканы, баатарларды сынаганы (Сыдыков Д.)
 24. Айчүрөк Семетейдин Акшумкарын алып качып кеткени (Сыдыков Д.)
 25. Семетейдин Акшумдарды издеп чыгышы (Сыдыков Д.)
 26. Күлчоронун Үргөнүчтү кечиши (Асанов Т.)
 27. Семетейдин Үргөнчтүн боюнда Айчүрөккө жолукканы (Алмабеков К.)
 28. Чынкожо менен Толтойдун колунун капташы (Баялиев З.)
 29. Күлчоронун чалгыны. Толтойго жолукканы (Баялиев З.)
 30. Семетей менен атышып, Чынкожо, Толтойдун өлгөнү (Баялиев З.)
 31. Семетейдин кун алаарда түш көрүшү (Асанов Т.)
 32. Семетейдин кун алууга камынышы (Алмабеков К.)
 33. Семетей менен Бакайдын чалгын чалышы (Турсунбаев С.)
 34. Семетейдин жылкы алышы (Турсунбаев С.)
 35. Коңурбайдын Таласка чабуул кылганы (Асанов Т.)
 36. Семетейдин жараланышы. Айчүрөктүн ок  атташы (Турсунбаев С.)
 37. Коңурбай менен Нескаранын өлүшү (Сейдрахманов Н.)
 38. Семетей менен Үмөтөйдүн чатагы (Мамадалиев К.)
 39. Семетейдин кайып болушу (Мамадалиев К.)